Vipavska dolina: vzorčni primer prilagajanja na podnebne spremembe za Slovenijo

Vipavska dolina: vzorčni primer prilagajanja na podnebne spremembe za Slovenijo

Sporočilo za medije

Strokovno srečanje projekta Prilagajanje na podnebne spremembe v Vipavski dolini (projekt LIFE ViVaCCAdapt)

Ajdovščina, 1. februar 2021 – 6 partnerjev projekta LIFE ViVaCCAdapt je v zadnjih 5 letih razvijalo konkretne rešitve za prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe. Pri tem je sodelovalo tudi 35 kmetijskih gospodarstev iz Vipavske doline. Petkovega strokovnega srečanja se je prek spleta udeležilo več kot 80 predstavnikov različnih sektorjev – kmetijstva, varstva narave, upravljanja voda in drugih zainteresiranih deležnikov, ki delujejo na nacionalni in regionalni ravni. Soglasno sporočilo predstavnikov različnih strok je bilo, da čeprav delujejo v različnih sektorjih, živimo v istem prostoru in imamo skupen interes, da ga ohranjamo.

Vipavsko dolino zaradi njene ugodne lege za razvoj kmetijstva imenujemo tudi rajski vrt Slovenije. V letu 2015 so se vodilni partner Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina in 5 partnerjev (Občina Ajdovščina, Hidrotehnik d.o.o., Inštitut za vode Republike Slovenije, BO-MO d.o.o. in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) prijavili na razpis programa LIFE projekt Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini. Projekt traja od leta 2016, zaključil pa se bo junija letos.

Porabijo za četrtino manj vode kot prej

Patricija Štor, vodja projekta, v Regijski razvojni agenciji ROD Ajdovščina, je ob današnji predstavitvi dosedanjih rezultatov projekta poudarila, da ima projekt izjemen pomen ne samo razvoj kmetijstva v Vipavski dolini, temveč da so razvili rešitve, ki bodo uporabne za celotno Slovenijo: “Projektno partnerstvo je poleg strategije prilagajanja podnebnim spremembam v občini Ajdovščina razvila dve pomembni rešitvi, in sicer pilotni sistem podpore odločanju o namakanju (SPON) in zelene protivetrne zaščite. Projekt v 60 % financira Evropska komisija skozi program LIFE, 20 % Ministrstvo za okolje in prostor, 20 % pa smo partnerji prispevali sami.”

V SPON v Vipavski dolini sodeluje 35 kmetijskih gospodarstve, ki jim omogoča namakanje rastlin in prihranek vode. Dr. Marina Pintar iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pravi, da so izračuni pokazali, da porabijo do četrtino manj vode kot prej. S pomočjo projekta PRO-pridelava bo SPON zaživel v okviru Agencije Republike Slovenije za okolje na nacionalni ravni. “Poleg tovrstnih konkretnih rešitev je dodana vrednost projekta LIFE ViVaCCAdapt, da ima občina Ajdovščina strategijo prilagajanja na podnebne spremembe, ki je ob pripravi pred 3 leti že vključevala vse ključne smernice Evropskega zelenega dogovora, ki ga je EU predstavila leta 2019.”

Rešitve, ki so primerne tudi za druge občine

Barbara Simonič iz Oddelka za podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor je pomen tovrstnih projektov, kot je LIFE ViVaCCAdapt, predstavila v luči Evropskega zelenega dogovora: “Dvig temperatur, plazovi, poplave, suše, močni vetrovi niso naključne, temveč kažejo, da podnebne spremembe močno vplivajo na številne dejavnosti, kmetijstvo pa je za to še posebej dovzetno. Evropski zeleni dogovor predvideva, da bo Evropa prva podnebno nevtralna celina. Z akcijskim načrtom se je tudi Slovenija zavezala, da bo s krepitvijo vseh področij, kot so krožno gospodarstvo, biotska raznovrstnost, zmanjšanje onesnaževanja itd., do leta 2030 zmanjšala emisije za najmanj 55 odstotkov. Strateški okvir prilagajanja na podnebne spremembe predvideva, da bo Slovenija do leta 2050 prilagojena in odporna družba z visoko kakovostjo in varnostjo življenja, ki celovito izkorišča priložnosti v razmerah spremenjenega podnebja na temeljih trajnostnega razvoja.” Simoničeva dodaja, da so regionalni projekti, kot je LIFE ViVaCCAdapt, ključnega pomena, da ta cilj dosežemo in da si želi, da bi tudi druge občine povzele dobre prakse in rešitve, ki so jih razvili v projektu.

Tomaž Primožič iz Sektorja za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pravi, da je Vipavska dolina šolski primer tega, da je za optimalno rabo kmetijskih zemljišč potrebno sodelovanje kmetijstva in narave. Sodelovanje kmetov v tovrstnih projektih je nujen, saj edino z vključevanjem sistem lahko deluje v praksi. “Sistem SPON in zeleni protivetrni pasovi sta dva konkretna projekta, ki že kažeta rezultate v Vipavski dolini. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v prihodnjih letih projekt vzpostavitev novih 40 kilometrov zelenih protivetrnih zaščit uvrstilo v spremembo Programa razvoja podeželja, v primeru potrditve na Evropski komisijo pa bo pripravljen tudi javni razpis za sofinanciranje zasaditve. Protivetrni zaščitni pasov prinašajo tako koristi za kmete za prilagajanje na podnebne spremembe, prispevajo pa tudi k ohranjanju biodiverzitete. Rešitve, ki pozitivno vplivajo na okoljske in kmetijske ukrepe, so tisto, kar si želimo, da bi se razširilo po Sloveniji.”

Mag. Mateja Žvikart iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave poudarja, da je povezovanje okoljskih in naravovarstvenih funkcij na lokalnem nivoju korist za vse in pripomore k izpolnjevanju ciljev za ohranjanje biotske raznovrstnosti na nacionalni in evropski ravni. “Živimo in delujemo v istem prostoru. Čeprav delujemo v različnih sektorjih, imamo skupen interes. Zeleni protivetrni pasovi (mejice, omejki) so z vidika ohranjanja narave in biodiverzitete življenjski prostor zelo različnih živalskih in rastlinskih vrst teh habitatov, ki tudi kmetu prinašajo koristi. Cilje na tem področju lahko dosežemo samo s sodelovanjem in interdisciplinarnim pristopom za uresničevanje ukrepov s področja varstva narave, kmetijstva in okolja.”

LIFE ViVaCCAdapt video vsebine

Strokovno srečanje projekta LIFE ViVaCCAdapt je zaradi epidemioloških razmer potekalo prek aplikacije Zoom. Partnerji projekta smo z namenom, da vam omogočimo jedrnat in celovit vpogled v projektne aktivnosti pripravili naslednje video vsebine:

Video predstavitev sistema SPON 

Video predstavitev zelenih protivetrnih pasov

Vipavska dolina: vzorčni primer prilagajanja na podnebne spremembe za Slovenijo

FB stran: https://www.facebook.com/LIFEViVaCCadapt

PROJECT CONTACTS

LIFE ViVaCCAdapt contact - Coordinating Beneficiary Regional development agency ROD Ajdovščina

Address:

Vipavska cesta 4
5270 Ajdpovščina
Slovenia

Phone:

+386 5 365 36 00

Hours:

Mon-Fri 8am - 4pm